Get Mystery Box with random crypto!

אני שמח שחודש בדיוק אחרי שפרסמנו את תוכנית המומחים של ישראל בי | אביגדור ליברמן

אני שמח שחודש בדיוק אחרי שפרסמנו את תוכנית המומחים של ישראל ביתנו מתחיל השיח על קיצור ימי הבידוד ל-7 ימים, בדיוק כפי שהפורום המליץ. את משבר הקורונה ננצח בעזרת סדר ולא סגר, לכן אני שב וקורא לקבינט הקורונה ליישם את כלל הסעיפים והשלבים בתוכנית שפורום המומחים גיבש.

On November 12, 2020 at 03:49PM
Read more
via Twitter @AvigdorLiberman
@AvigdorLiberman