2022 இரண்டாம் நிலை காவலர் தேர்வு எப்படி இருந்தது Anonymous P | TNPSC100

2022 இரண்டாம் நிலை காவலர் தேர்வு எப்படி இருந்தது
Anonymous Poll
32%
எளிமை
30%
மிக எளிமை
24%
பரவாயில்லை
8%
கடினம்
8%
கடினம்( for english medium)
8%
எளிமை ஆனால் போதியளவு நேரம் இல்லை
6%
எளிமை ஆனால் தெரியாமல் இழந்த கேள்விகள் அதிகம்
182 voters622 views08:25