காளிதாசனின் தேனிசைப் பாடல்கள் எதிரொலிக்கும் இடம் Anonymous Q | TNPSC100

காளிதாசனின் தேனிசைப் பாடல்கள் எதிரொலிக்கும் இடம்
Anonymous Quiz
56%
காவிரிக்கரை
20%
வைகைக்கரை
21%
கங்கைக்கரை
3%
யமுனைக்கரை