Get Mystery Box with random crypto!

4.16연대🎗

டெலிகிராம் சேனலின் சின்னம் act416 — 4.16연대🎗 4
டெலிகிராம் சேனலின் சின்னம் act416 — 4.16연대🎗
சேனல் முகவரி: @act416
வகைகள்: அரசியல்
மொழி: தமிழ்
நாடு: அமைக்கப்படவில்லை
சந்தாதாரர்கள்: 988
சேனலில் இருந்து விளக்கம்

안녕하세요, 4월16일의약속국민연대(4.16연대) 공지채널입니다.🎗
홈페이지 http://416act.net
회원가입 https://bit.ly/3ujZr6o

Ratings & Reviews

2.67

3 reviews

Reviews can be left only by registered users. All reviews are moderated by admins.

5 stars

1

4 stars

0

3 stars

0

2 stars

1

1 stars

1


சமீபத்திய செய்திகள் 8

2021-11-02 02:19:13 [연대 요청] 현장실습 유가족들은 더 이상의 희생자가 없기를 피눈물로 청원합니다.

○ 직업계고를 다니다 현장실습에서 아이를 잃은 엄마, 아빠들이 “더 이상의 억울한 죽음이 없도록 <직업계고 현장실습 피해자 가족 모임>을 만들어 더 이상의 희생자가 없게 해 달라”고 호소하고 있습니다.
○ 매년 2만 5천여 명에 달하는 현장실습 학생과 1만 2천여 곳이 넘는 현장실습업체를 실시간으로 확인, 통제하기란 불가능합니다. 언제 어디에서 또 사고가 날지 모릅니다.
○ “전국 동시 ‘고졸 취업 기간’ 설정을 통한 직업계고 정상화 방안”시행을 통해 직업계고 학생들의 희생을 막고, 산업재해를 줄여 수많은 현장실습학생 희생자들의 원혼을 달래줄 것을 호소합니다.

<<현장실습 희생학생 유가족들의 국민청원에 함께 해주세요>>
https://www1.president.go.kr/petitions/Temp/aB5x8U
436 views23:19
திற / கருத்து
2021-11-01 02:30:08
진실여행 - 노란리본키링 DIY 키트 만들기 가이드 영상

노란리본키링은 #진실여행 프로그램을 통해 만나보실 수 있습니다. 우리 함께 #노란리본의기적 을 만들어보아요

가이드 영상보기 :


‘시민과 함께 노란리본 키링 만들기’ 자세히 보기, 신청 : https://416true.net/truth/1
598 views23:30
திற / கருத்து
2021-10-29 08:00:09
[ 진상규명 Q&A 페이지]
진상규명 Q&A 18개를 휴대폰에서 손쉽게 볼 수 있다는 사실 알고 계신가요?

지난 여름 시민들이 제보해주신 질문을 바탕으로 제작한 Q&A북! 시민들의 18가지 질문에 가족들이 직접 답했습니다. PC와 모바일에서 쉽게 만나보세요. 더불어 진실여행에도 많은 관심 부탁드립니다

바로 보기 : https://416true.net/qna
356 views05:00
திற / கருத்து
2021-10-27 11:58:00
진실여행 <아빠와 함께하는 목공교실>

♬ 나만의 '17음계 칼림바' 만들어서 갖고 싶지 않으세요?

세월호 아빠들과 함께 칼림바 악기 만들고, 나만의 칼림바! 를 간직해요!

홍보영상 보기 :


진실여행 자세히 보기, 신청 : https://416true.net

함께 힘을 모아요! 진실여행!
289 views08:58
திற / கருத்து
2021-10-27 09:53:59

기억공간 모금에 함께 하셨나요?

지난 10월 1일 부터 시작한 세월호 기억공간 이전 설치를 위한 모금을 10월 31일까지 진행합니다.

희생자를 잊지 않고 추모하기 위한 우리 모두의 자리였던 광화문 광장 세월호 기억공간은 지난 8월 많은 시민들의 염원에도 불구하고 해체되었습니다.
미래 세대를 통해 계속 기억될 수 있도록 함께해주세요.

이 캠페인은 4‧16재단과 4.16연대, 4.16세월호참사가족협의회가 함께합니다.

네이버 해피빈 : https://happybean.naver.com/donations/H000000180916
소셜펀치 : https://www.socialfunch.org/memory416
캠페인페이지 : https://bit.ly/기억은철거되지않습니다.
후원계좌 : 국민은행 226401-04-346585 (예금주 : 재단법인 416재단)
ARS전화 : 060-700-0416 (한통화 4,160원)

Naver
(세월호 기억공간) 기억은 철거되지 않습니다.
희생자를 잊지 않고 추모하기 위한 우리 모두의 공간, 광화문광장 세월호 기억공간이 지난 8월 시민들의 염원에도 불구하고 해체되었습니다. 잊지 않겠다는 그날의 다짐이 흐려지지 ...
549 viewsedited  06:53
திற / கருத்து
2021-10-26 04:27:00
다큐<세월> 4.16연대 회원 시사회 안내

4.16연대 회원 여러분과 함께하고자 하는 마음으로 시사회를 준비하고 있습니다.

상영작은 장민경 감독 <세월>입니다.

상영일정 : 2021년 11월12일(금) 오후 7시
상영장소 : 4.16연대 4층 대회의실

4.16연대 회원 여러분들의 많은 관심과 참여 부탁드립니다.
399 views01:27
திற / கருத்து
2021-10-25 04:28:08
[ 4.16연대 사무처 상근 활동가 채용 공고]

1. 모집 분야
- 세월호참사 진상규명 사업 및 회원, 시민 소통 분야 : 약간명

2. 근무 조건
- 주 5일 근무, 4대 보험, 정규직
- 급여 : 내부 기준 준용
- 수습기간 : 2개월 (수습기간 동안 동일 급여 지급)

3. 전형 일정
(1) 공고 및 접수 기간 : 2021년 10월 25일(월) 오전 9시 ~ 11월 5일(금) 오후 6시
(2) 서류합격자 발표 : 2021년 11월 12일(금) * 개별 연락 공지
(3) 면접 및 논술 : 2021년 11월 17일(수)

4. 접수 방법
- 이메일 접수만 가능 ( 416samu@gmail.com )
- 전형 관련 문의 : 02-2285-0416 ( 담당 : 이미옥 운영팀장 )

자세히 보기 http://416act.net/104277
422 views01:28
திற / கருத்து
2021-10-22 05:37:30
진실여행 테마송 <세 가지 소원>들어 보셨나요?

안전한 세상을 만들어가요 ♪ 마음을 모아서 함께~♬
세월호 진실을 밝혀~ 밝혀(짝)

프로그램을 맡은 가족들이 불러보았습니다!

영상 보기 :


진실여행 자세히 보기, 신청 : https://416true.net

함께 힘을 모아요! 진실여행!
433 viewsedited  02:37
திற / கருத்து
2021-10-16 08:09:12 [★10.16 온라인집회 참가하기★]
<세월호참사 성역없는 진상규명 촉구 전국 동시다발 국민대회 : 온라인집회>

4.16연대 유튜브 :


416TV 보기 :


오마이TV :

500 viewsedited  05:09
திற / கருத்து
2021-10-15 04:19:46
[ 세월호 기억공간 이전설치 모금방식 확대 _ 기억은 철거되지 않습니다.]

지난 10월 1일 부터 시작한 '기억은 철거되지 않습니다' 캠페인이 많은 후원자 분들의 응원으로 진행되고 있습니다. 조금 더 친숙한 방식의 참여가 가능한지 문의주신 시민 분들의 의견에 따라 네이버 해피빈, 소셜펀치를 통한 모금을 마련했습니다.

희생자를 잊지 않고 추모하기 위한 우리 모두의 자리였던 광화문 광장 세월호 기억공간은 지난 8월 많은 시민들의 염원에도 불구하고 해체되었습니다. 미래 세대를 통해 계속 기억될 수 있도록 함께 해 주세요. 이 캠페인은 4‧16재단과 4.16연대, 4.16세월호참사가족협의회가 함께 합니다.

네이버 해피빈 : https://happybean.naver.com/donations/H000000180916

소셜펀치 : https://www.socialfunch.org/memory416

캠페인페이지 : https://bit.ly/기억은철거되지않습니다
후원계좌 : 국민은행 226401-04-346585 (예금주 : 재단법인 416재단)
ARS전화 : 060-700-0416 (한통화 4,160원)
435 views01:19
திற / கருத்து