Get Mystery Box with random crypto!

4.16연대🎗

டெலிகிராம் சேனலின் சின்னம் act416 — 4.16연대🎗 4
டெலிகிராம் சேனலின் சின்னம் act416 — 4.16연대🎗
சேனல் முகவரி: @act416
வகைகள்: அரசியல்
மொழி: தமிழ்
நாடு: அமைக்கப்படவில்லை
சந்தாதாரர்கள்: 988
சேனலில் இருந்து விளக்கம்

안녕하세요, 4월16일의약속국민연대(4.16연대) 공지채널입니다.🎗
홈페이지 http://416act.net
회원가입 https://bit.ly/3ujZr6o

Ratings & Reviews

2.67

3 reviews

Reviews can be left only by registered users. All reviews are moderated by admins.

5 stars

1

4 stars

0

3 stars

0

2 stars

1

1 stars

1


சமீபத்திய செய்திகள் 5

2021-12-15 05:32:46
12.16온라인 집중 행동의 날
세월호참사 진상규명 이행 촉구
다들 함께해주세요
해보자 해보자

내일 16일은 온라인 집중 행동의 날입니다.

○ 시민행동요령
서명 : https://416true.net/sign

(1) 이 글을 공유해 주세요
(2) 서명 후 인증샷을 공유하며 다음 서명자 3명을 지목해 주세요
+ 서명 페이지에 응원의 한 마디를 남겨주세요
+ 서명 페이지에 WHY? 세월호 Q&A가 있습니다. 읽고 SNS에 후기를 남겨 주세요!

*공유 방법
온라인 - 이 글을 공유해주세요
오프라인 - 엑스배너, 피켓 다운 -> 피켓팅, 거리캠페인 등에 활용해주세요
http://416act.net/notice/103450
1.5K viewsedited  02:32
திற / கருத்து
2021-12-15 04:16:48
다큐멘터리<세월> 인천인권영화제 상영합니다

일정 : 12월19일(일) 오후4시
장소 : 영화공간 주안 4관
26회 인천인권영화제 자세히보기 https://www.socialfunch.org/inhuriff26th

4.16연대 회원 시민분들의 많은 관심과 참여 부탁드립니다.
407 views01:16
திற / கருத்து
2021-12-14 11:02:04
[보고] 세월호참사 진상규명 종합보고대회
- 문재인정부 5년, 세월호참사 진상규명은? -

지난 8일 문재인정부 5년간, 세월호참사의 진상규명이 얼마나, 어디까지 이뤄졌는지에 대한 보고/평가 대회가 있었습니다.

이태호 상임집행위원장(4.16연대)은 당일 발제에서 “권력기구의 기득권을 깨고 세월호 참사와 관련된 진실에 성역없이 드러내고, 책임을 규명하거나 낡은 권력기구들(국정원, 정부부처, 검찰)을 근본적으로 개혁하는데 충분히 이행 되었느냐고 본다면 자체적 조사로 끝내는 등 매우 소극적이었고 이는 큰 한계를 드러냈다"고 평가하였습니다.

또한 사참위는 "참사에 대한.. 사회적 공론장을 키워나가는데 크게 일조하지 못했다." 며, "시민들과 정당과 정부와 정보를 나누지 않으면 이것이 합의된 제안이나 합의된 게 될 수 없고, 역사적 보고서가 되기는 더 더욱 어려울 것" 이라며, "우리가 이 사회를 어떻게 나갈지 비전에 대해서 피해자와 함께 했던 시민과 공유하는 임무를 다할 것"을 당부하였습니다.

보고 자세히보기 : http://416act.net/index.php?mid=daily_act&document_srl=104907

자료집 보기 : https://drive.google.com/drive/folders/16aW003zpGZccRjRkWozvR5gTErWX5Ebr
361 views08:02
திற / கருத்து
2021-12-14 05:23:16
[ 기자회견-Live]
세월호참사 책임자, 해경 지휘부 2심 재판에 대한 4.16세월호참사가족협의회 의견서 제출 기자회견

[Live] : https://fb.watch/9TKd-6agD3/

순서
• 인사말
• 발언
• 기자회견문 낭독
• 가족 의견서, 탄원서 제출
※ 추후 공판기일이 잡히면 시민 탄원서 받아서 재판부 제출

주최 : 4.16세월호참사가족협의회, 4.16연대, 민변 세월호참사TF
424 viewsedited  02:23
திற / கருத்து
2021-12-10 11:51:46
[ 후원의날 ] 세월호 가족과 함께하는 후원의 날 “기억하장 함께하장”

세월호참사 진상규명활동 지원 기금 마련을 위한 행사입니다.

일시 : 22년 1월 15일(토) 11시~19시
* 장소 : 스페이스쉐어 서울중부센터 1층

주요행사
- 15 ~ 16시 : 후원품 경매
- 단체 및 기업 후원물품 판매
- 소규모 문화공연 등

후원방법 ① 행사 당일 물품 구매 ② 후원하기 : 국민 226401-04-346585 416재단
후원방법 후원 물품 기증
후원방법 재능기부

시민 여러분의 많은 참여를 부탁드립니다!
769 viewsedited  08:51
திற / கருத்து
2021-12-10 06:21:18
[기억공간 모금 캠페인 후원 명단 노란리본 설치]

세월호참사 기억공간 이전 설치 모금 캠페인에 함께 주신 분, 한분의 소중한 마음을 노란 리본에 담았습니다.

서울시장은 무책임하게 행정적 판단을 내세워 광화문 기억공간을 철거하였지만

서울시의회 앞마당에 이전 설치된 기억공간은 세월호참사의 아픔을 잊지 않고 기억하는 공간을 넘어서 생명과 안전의 소중함을 일깨우고 안전한 나라를 만들겠다는 시민 여러분들약속으로 다시 설치되었습니다.

감사합니다.

기억공간 운영 시간
화요일 ~ 일요일(월요일 휴관)
오전11시 ~ 오후8시
377 viewsedited  03:21
திற / கருத்து
2021-12-09 10:19:13
[ 기자회견] 세월호참사 책임자, 해경 지휘부 2심 재판에 대한 4.16세월호참사가족협의회 의견서 제출 기자회견

개요
- 일시 : 2021년 12월 14일(화) 오전 11시
- 장소 : 법원 검찰삼거리(서울중앙지검, 서울중앙지법 사이)
- 주최 : 4.16세월호참사가족협의회, 4.16연대, 민변 세월호참사TF

순서
• 인사말
• 발언
• 기자회견문 낭독
• 가족 의견서, 탄원서 제출
※ 추후 공판기일이 잡히면 시민 탄원서 받아서 재판부 제출
447 views07:19
திற / கருத்து
2021-12-08 07:28:31 [ Live] <세월호참사 진상규명 종합보고대회> 문재인정부 5년, 세월호참사 진상규명은?

잠시 후 2시부터
<세월호참사 진상규명 종합 보고대회>가 시작됩니다.

생중계 보기 :#1부 l [분석보고] 문재인 5년, 세월호참사 진상규명 활동 분석과 평가

#2부 l [종합토론] 평가와 이후 방향

*당초 공지했던 것과 달리 유튜브로만 중계를 진행합니다.
**자막(문자통역)이 있습니다.
***자료집은 추후 업로드 예정입니다.
548 views04:28
திற / கருத்து
2021-12-07 06:17:48
[로그북 상영회 후기]

가장 슬픈 바다에 뛰어든 이들의 기록
로그북 Log Book

2021년도 마지막 한 달이 남은 12월
4.16연대 회원 시민과 함께 하는 상영회가 진행되었습니다.

코로나19 상황으로 인해 제한된 인원만이 관람할 수 있었지만
평일 늦은 시간임에도 상영이 끝난 후에도 관객과의 대화를 통해 복진오 감독님, 배상웅 잠수사님, 김상우 잠수사님의 이야기를 들을 수 있었습니다.

복진오 감독님은 잠수사분들이 가장 극복하기 좋은 방법은 영화를 관람하시고 “수고했다” 이말이 큰 위로와 힘이 된다고 하셨습니다.

자세히보기 http://416act.net/daily_act/104794
422 views03:17
திற / கருத்து
2021-12-03 12:04:13
[진실여행] ‘나는 세월호 잠수사다’ 온라인 북콘서트
유튜브 라이브로 함께해주세요!!

일시 : 12월 5일 일요일 오후 3시
장소 : 온라인 및 오프라인(대전기독교연합봉사회관 연봉홀)
이야기손님 : 강지은(상준엄마), 공우영 잠수사, 김상우 잠수사
온라인링크 : 4·16재단 유튜브 채널
youtube.com/416foundation

북콘서트 문의 : 안산온마음센터 010-5071-1541

여러분의 많은 관심과 참여 부탁드립니다.
312 viewsedited  09:04
திற / கருத்து