Get Mystery Box with random crypto!

4.16연대🎗

டெலிகிராம் சேனலின் சின்னம் act416 — 4.16연대🎗 4
டெலிகிராம் சேனலின் சின்னம் act416 — 4.16연대🎗
சேனல் முகவரி: @act416
வகைகள்: அரசியல்
மொழி: தமிழ்
நாடு: அமைக்கப்படவில்லை
சந்தாதாரர்கள்: 988
சேனலில் இருந்து விளக்கம்

안녕하세요, 4월16일의약속국민연대(4.16연대) 공지채널입니다.🎗
홈페이지 http://416act.net
회원가입 https://bit.ly/3ujZr6o

Ratings & Reviews

2.67

3 reviews

Reviews can be left only by registered users. All reviews are moderated by admins.

5 stars

1

4 stars

0

3 stars

0

2 stars

1

1 stars

1


சமீபத்திய செய்திகள் 3

2022-08-04 04:00:41
"세월호 기억공간 지키기' 1인 시위

8월의 시작,
더위가 계속되고 간간이 소나기가 내리기도 하지만 기억공간을 지키기 위해 함께 힘! 싣어 주고 있는 시민분들과 <인권운동공간 활>, <광화문 침묵 행동>, <안양노란리본공작소>, <민주노총>, <4.16안산시민연대>,
<전교조>,<안산온마음센터>에서 1인 시위를 이어가고 있습니다..

감사합니다.

기억공간 지키기 사진보기 https://photos.app.goo.gl/YTvWKF9pSdo1HuX18
기억공간 지키기 자세히 보기
https://c11.kr/11si6
749 views01:00
திற / கருத்து
2022-08-02 06:20:21
"세월호 기억공간 지키기' 1인 시위

세월호 기억공간 지키기 9일차인 금요일과 주말에 안산시민연대, 4.16약속지킴이 도봉모임, 김포몽실학교, 김포제일고등학교, 세월호를 기억하는 밀양 시민모임, 노란스카프, 딴지봉사단, 전국대학민주동문협의회에서 동참해 주셨습니다.

안계섭 님, 달로와 님이 노래 공연으로 기억공간 지키기에 힘을 싣어 주셨습니다.

기억공간 지키기 1인 시위는 신청하지 못하신 분들도 기억공간으로 오시면 함께 하실 수 있습니다.

감사합니다.

기억공간 지키기 사진보기 https://photos.app.goo.gl/YTvWKF9pSdo1HuX18
기억공간 지키기 자세히 보기
https://c11.kr/11si6
639 views03:20
திற / கருத்து
2022-08-01 10:00:02
[모두가 함께 떠나는 2022 진실여행]

세월호 가족들이 청소년과 시민을 만나기 위해 직접 찾아갑니다.
2022 진실여행은 공방, 노래, 연극을 통해 세월호참사 피해자와 마음을 나누고, 맞추고, 모으는 프로그램입니다.
세월호참사를 잊지 않고 기억하는 아주 쉬운 방법, <모두가 함께 떠나는 진실여행 2022>을 함께 떠나요!

프로그램:
- 노란리본만들기부스체험
- 4.16공방과 함께하는 공방체험활동
- 416합창단의 합창콘서트
- 4.16가족극단<노란리본>의 연극여행

진행 기간: 9-11월 중 희망 일정에 맞추어 진행!
신청 기간: 2022.08.01~08.31 (선착순 마감)
고민될 땐? 문의 안산온마음센터 010-4953-1542
신청하기: https://forms.gle/NGjYEQM7U42nSjLy5
자세히보기: https://bit.ly/3cVSFk1
598 viewsedited  07:00
திற / கருத்து
2022-07-28 10:55:06
"세월호 기억공간 지키기' 1인 시위-7일차

4.16약속지킴이 도봉모임, 눈높이대교 노동조합, 광화문 침묵행동, 노란스카프에서 1인 시위 피켓팅에 함께 하셨습니다.

안산환경운동연합에서 출근길에 1인 시위에 함께 하셨습니다.

노래 공연이 매일 점심시간(매주 화~금요일 12시 30분~13시 30분)에 이어지고 있습니다.

어제도 감사했습니다. 오늘도 감사합니다. 그리고 내일도 감사드립니다.

기억공간 지키기 사진보기
https://photos.app.goo.gl/YTvWKF9pSdo1HuX18
기억공간 지키기 자세히 보기
https://416act.campaignus.me/27/?bmode=view&idx=12451578&back_url=&t=board&page=1
644 viewsedited  07:55
திற / கருத்து
2022-07-28 09:10:01
[함께해요]4.16 생명안전공원을 맞이하는 영상메세지를 보내주세요!

2022년 8월 27일, 4.16 생명안전공원의 무사한 착공을 기원하는 생명안전공원 문화제가 안산에서 열립니다!

4.16생명안전공원이 차질없이 성공적으로 건립될 수 있기를 바라는 마음을 담아,
4.16연대에게 영상메세지를 보내주세요!

영상주제
: 4.16 생명안전공원의 안전하고 성공적인 착공을 기원. 세월호참사 이후 회복과 연대, 생명존중과 안전사회 건설.
영상방식
: 성공적인 생명안전공원 착공을 기원하는 마음을 자유로운 형식의 영상 메세지를 보내주세요! 영상메세지, 노래, 춤, 시, 등등 형식 자유!
영상길이 : 10-30초 (초과시 편집)
접수방법 : 이메일 416network@gmail.com
접수기간 : 2022. 7.28 ~ 8.10
문의 : 070-4286-0880 4.16연대 진상규명팀 현아

자세히보기: https://bit.ly/3BnXuwN
581 views06:10
திற / கருத்து
2022-01-15 08:31:41
<2022 민중총궐기 : 불평등을 갈아엎자! 기득권 양당체제 끝장내자!>

4.16연대는 4.16세월호참사가족협의회와 2022 민중총궐기에 참석 중입니다.

대오의 앞열에서 세월호참사 성역없는 진상규명 책임자처벌 안전사회건설! 피켓을 들고 있습니다.

사진 보기 : https://photos.app.goo.gl/KVYkFzNAq2CFtapU7
388 viewsedited  05:31
திற / கருத்து
2022-01-14 08:28:14 [ 후원의 날 ] 세월호 가족과 함께하는 후원의 날 “기억하장 함께하장” 행사가 내일로 다가왔습니다.

“기억하장 함께하장”은 7년째 진상규명활동을 하고 있는 4.16가족협의회의 진상규명 활동비를 마련하기 위한 기획입니다.
티켓 혹은 물품 구매, 아니면 특별후원을 부탁드립니다.
모여진 후원금 및 행사 수익금 전액은 세월호참사 진상규명활동 지원에 사용될 예정입니다.

티켓 구매 또는 직접 후원 :
https://416foundation.org/세월호-가족과-함께하는-후원의-날-기억하장-함께

미술품 자세히 보기 :
https://416foundation.org/기억하장-함께하장-미술품-구매-신청

셀럽과 문화예술인의 애장품 12점 온라인 경매 자세히 보기 : http://416act.net/notice/105117
598 views05:28
திற / கருத்து
2022-01-13 06:37:18
[사참위] 제124차 전원위원회 중계 안내

잠시 뒤 오후 2시
유튜브 사참위 채널을 통해 보실 수 있습니다.
많은 관심 부탁드립니다.

사참위 채널 : https://youtube.com/channel/UCQjETpi2PszTdU7aiz6R0KA

□ 일시 : 2022.1.13.(목), 14:00
□ 안건 : 보고 - (직나-10) 세월호 급선회와 횡경사 원인검증 및 복원성과의 관계분석 조사결과보고서(안) 중간보고 (2022-3호) 등

*문의처 : sdic@korea.kr, 02-6450-303
349 views03:37
திற / கருத்து
2022-01-12 09:41:26
차별금지법있는나라 내일을 여는 극장 in 종로

일시| 2022년 1월 13일(목) 저녁 7시
장소| 한국기독교회관 조에홀 (2층) (서울특별시 종로구 대학로 19)

<평등길1110> 영화 상영 이야기마당 with

* 손문수 (한국HIV/AIDS감염인연합회 대표)
* 종걸 (한국게이인권운동단체 친구사이 사무국장)
* 몽 (차별금지법제정연대 공동집행위원장)

공동주최

4.16연대
공익인권법재단 공감
금속노조 서울지부 동부지역지회 주얼리업종분회
대한불교조계종 사회노동위원회
알바노조
전국장애인차별철폐연대
참여연대
한국HIV/AIDS감염인연합회
한국게이인권운동단체 친구사이
한국기독교회협의회(NCCK) 인권센터
382 views06:41
திற / கருத்து
2022-01-06 06:38:07 [사참위] 제123차 전원위원회 중계 안내

잠시 뒤 오후 1시
유튜브 사참위 채널을 통해 보실 수 있습니다.
많은 관심 부탁드립니다.

사참위 채널 : https://youtube.com/channel/UCQjETpi2PszTdU7aiz6R0KA

□ 안건 : 3건 (보고 2건, 의결 1건)

 ㅇ (직나-12) 정보기관(국정원, 기무사 등)의 세월호참사 개입여부에 대한 조사  조사결과보고서(안) 중간보고 (2022-1호)  

 ㅇ (직나-14) 세월호참사 관련 증거자료의 조작, 편집 제출 의혹 등에 대한 조사 조사결과보고서(안) 중간보고 (2022-2호)  


*문의처 : sdic@korea.kr, 02-6450-303
896 views03:38
திற / கருத்து