Get Mystery Box with random crypto!

4.16연대🎗

டெலிகிராம் சேனலின் சின்னம் act416 — 4.16연대🎗 4
டெலிகிராம் சேனலின் சின்னம் act416 — 4.16연대🎗
சேனல் முகவரி: @act416
வகைகள்: அரசியல்
மொழி: தமிழ்
நாடு: அமைக்கப்படவில்லை
சந்தாதாரர்கள்: 988
சேனலில் இருந்து விளக்கம்

안녕하세요, 4월16일의약속국민연대(4.16연대) 공지채널입니다.🎗
홈페이지 http://416act.net
회원가입 https://bit.ly/3ujZr6o

Ratings & Reviews

2.67

3 reviews

Reviews can be left only by registered users. All reviews are moderated by admins.

5 stars

1

4 stars

0

3 stars

0

2 stars

1

1 stars

1


சமீபத்திய செய்திகள் 2

2022-08-19 10:15:32
[ 성명] '세월호참사 보고 조작 혐의'등 범죄자들에 면죄부를 준 대법원 규탄한다

⃞ 대법원, 김기춘 무죄취지 파기환송, 김장수·김관진 전 국가안보실장 무죄 확정
■ 조작했으나 허위라는 인식이 있었다고 볼 수 없다는 궤변
■ 법원은 언제까지 사회적 책무를 방기할 것인가
■ 현재 대통령기록물이 봉인되어 검증이 불가능한 상황, 구조책임을 방기하고 이를 은폐하려 했던 청와대 핵심 관계자들이 잇달아 면죄부를 얻는 것에 대해 강한 규탄 의견을 표명

성명 자세히 보기 ︎▷ https://bit.ly/3dGVPZk
875 views07:15
திற / கருத்து
2022-08-19 08:40:21
"세월호 기억공간 지키기' 1인 시위는 계속 진행중입니다!

세월호참사 진상규명을 위한 그리스도인 기도회가 매월 셋째주 목요일에 기억공간 앞에서 진행 되고 있습니다.

평일 12시30분부터 1시30분까지는 안계섭 님이 노래 공연으로 함께 하고 있습니다.

많은 시민분들이 평일에, 주말에, 그리고 정기적으로 세월호참사 진상규명과 기억공간을 지키기 위해 함께 하고 계십니다.

고맙고 감사합니다.

<노란스카프>, <세월호를 기억하는 은평사람들의 모임>, <전교조>, <광화문 침묵행동>에서 함께 하셨습니다.

기억공간 지키기 사진보기 https://photos.app.goo.gl/YTvWKF9pSdo1HuX18

기억공간 지키기 자세히 보기
https://c11.kr/11si6
406 views05:40
திற / கருத்து
2022-08-18 05:00:00
[ 4.16 생명안전공원 문화제]
생명존중과 안전사회 건설을 위한
4.16생명안전공원 문화제의 사전행사와 세부 프로그램을 안내하는 카드뉴스가 나왔습니다!

세월호참사 10주기까지
4.16생명안전공원의 성공적인 건립 기원을 위해 우리 모두 함께 소통하며 즐기는 축제!

다양하고 재밌는< 체험 부스>
안산의 기억교실-단원고를 거친 <기억순례길> ,
<공원 설명 및 가족간담회>에 참여하실 수 있습니다!

본 행사에는 합창단과 밴드공연 등 다양한 공연과
대형 노란리본을
만드는 노란우산 퍼포먼스가 준비되어있어요!

언제 어디서 이렇게 재밌고 의미있는 문화제를 즐길 수 있냐구요?
언제? 8월 27일(토) 오후 2시
어디서? 안산 화랑유원지 4.16생명안전공원 부지 (산업역사박물관 옆)

많은 참여 바랍니다 ^0^

문화제 자세히보기
_ https://bit.ly/3z0kuze
기억과 약속의 길 바로 신청하기
_ https://forms.gle/SmzzMAUgYv9pQ14S8
463 views02:00
திற / கருத்து
2022-08-17 10:39:43
"세월호 기억공간 지키기' 1인 시위

세월호 기억공간 지키기 1인 시위를 시작한지 20일이 지나고 있습니다.
여전히 기억공간을 지키기 위한 시민분들의 발걸음은 계속 이어 지고 있습니다.

서울시의회가 세월호 기억공간 부지 사용 기간 연장 거부를 철회하는 그 순간까지 계속 진행될 것입니다.

<광화문 침묵행동>, <구로노란리본공방>, <2002여름 투쟁현장을 방문하는 교육노동자들>, , <전교조>, <노란스카프> 동참해 주셨습니다.

감사합니다.

기억공간 지키기 사진보기 https://photos.app.goo.gl/YTvWKF9pSdo1HuX18

기억공간 지키기 자세히 보기
https://c11.kr/11si6
453 views07:39
திற / கருத்து
2022-08-12 10:00:28
[연대 나눔] 4월의 기억마스크II 펀딩결과 <나눌수록 커지는 연대>

세월호참사 8주기, <4월의 기억마스크II>를 기억하시나요?

4.16연대는 세월호참사 8주기를 맞이해 세월호참사를 비롯한 재난참사피해자 및 취약계층에 마스크를 나누는 4월의 기억마스크 2 펀딩을 진행하였습니다!

약 한 달간, 펀딩에 548분의 세월호참사를 기억하는 시민분들이 후원해주셨기에 재난참사 피해자 및 사회적 취약계층과의 적극적인 연대와 연결이 가능했습니다. 다시 한번 감사드립니다!

마스크 나눔과 피켓팅을 통해 우리가 함께 만들어 나갈 세상에 대해 묻고 답했습니다.

우리가 함께 만들어갈 세상! 아래 앨범링크를 눌러 확인해주세요~!

4월의 기억마스크2 펀딩결과보고: https://bit.ly/3Ac9bpk
연대나눔 피켓팅 앨범: https://bit.ly/3zH5WVm
606 views07:00
திற / கருத்து
2022-08-12 08:19:42
2022년 회원 모임의 날
세월호 가족과 함께하는 노란리본공방

코로나19로 인해 진행하지 못했던 회원만남의 날을 드디어! 8월11일 목요일 저녁에 진행하였습니다.

세월호참사가족협의회 2-5 창현 어머니, 2-4 호연 어머니와 반갑게 인사를 나누었습니다.

세월호참사로 인해 변화된 나의 모습에 대해 이야기 나누고, 어떻게 하면 많은 사람들에게 세월호참사의 진실을 알릴 수 있을까 고민의 이야기도 나누었습니다.

가방에 달린 작은 노란리본을 발견하고 굳이 말하지 않아도 전달되는 마음,
회원분들과 함께 보다 안전한 세상을 만들어 가기를 희망하고 다짐하는 자리가 되었습니다.

다음에 또 함께 할 수 있는 자리에서 만날 수 있기를 바래봅니다.

회원모임의 날 자세기 보기https://c11.kr/124kk
510 views05:19
திற / கருத்து
2022-08-11 04:44:55
"세월호 기억공간 지키기' 1인 시위

수도권에 폭우가 집중되었던 화요일. 기억공간을 지키기 위한 노래 공연은 멈추지 않았습니다.

예정한 피켓팅 시간이 지났음에도
“이제라도 참여 할 수 있어 다행이라며 서울시의회는 양심 있으면 올바르게 결정해라” 의 목소리를 내어 주시고,
공연이 끝날 때 까지 함께 동참해 주시는 시민분들과 함께 하였습니다.

<전교조>, <광화문 침묵행동>, <대구416연대>, <노란스카프>, <세월호촛불시민행동>, <청일시>
늘 감사합니다.

기억공간 지키기 사진보기 https://photos.app.goo.gl/YTvWKF9pSdo1HuX18
기억공간 지키기 자세히 보기
https://c11.kr/11si6
526 views01:44
திற / கருத்து
2022-08-09 12:00:00
세월호참사 성역없는 진상규명!

4.16합창단과 함께하는 퇴근길 문화제 in 기억공간 - 세번째

○ 일시 : 2022년 8월 24일(수) 18:00
○ 장소 : 세월호 기억공간 (서울시의회 앞 마당)
○ 공연 : 평화의 나무 합창단, 여러모로 합창단, 416합창단
605 views09:00
திற / கருத்து
2022-08-09 06:00:00
당신의 노란리본이야기를 보내주세요!

당신의 노란리본에는 어떤 이야기가 있나요?

세월호를 기억하고 행동하는 마음을 담아,
4.16연대에 당신의 노란리본 이야기를 보내주세요!

*보내주신 노란리본이야기는 2022가을겨울호 <사월십육일의약속>에 실립니다.

□주제: 노란리본과 관련된 경험, 감정, 생각.
□대상: 누구나.
□분량: 140-500자
□형식: 노란리본 사진(고화질인 jpg 혹은 pdf 혹은 png 파일 ) 과 줄글
□접수방법: 이메일 416network@gmail.com
□접수기간: 2022. 8.9~2022. 8.31
□문의: 4.16연대 카카오톡 채널 @416연대 (https://pf.kakao.com/_LzwzK/chat)
580 views03:00
திற / கருத்து
2022-08-09 03:41:27
"세월호 기억공간 지키기' 1인 시위_14일차

연일 불볕 더위가 기승을 부리고 있지만 기억공간 지키기에 함께 하는 시민분들은 늘 계십니다.

평일에는 물론 주말도 약속을 기억공간 근처로 잡고 약속 시간 전까지 피켓팅에 동참하십니다.

<세월호참사를밝히는의정부대책회의>, <세월호를기억하는은평사람들의모임>, <광화문침묵행동>, <민주노총>, <416파주시민합창단>, <노란스카프>, , <4.16안산시민연대> 에서 함께 하셨습니다.

늘 감사드립니다

기억공간 지키기 사진보기
https://photos.app.goo.gl/YTvWKF9pSdo1HuX18
기억공간 지키기 자세히 보기
https://c11.kr/11si6
516 viewsedited  00:41
திற / கருத்து