Get Mystery Box with random crypto!

4.16연대🎗

டெலிகிராம் சேனலின் சின்னம் act416 — 4.16연대🎗 4
டெலிகிராம் சேனலின் சின்னம் act416 — 4.16연대🎗
சேனல் முகவரி: @act416
வகைகள்: அரசியல்
மொழி: தமிழ்
நாடு: அமைக்கப்படவில்லை
சந்தாதாரர்கள்: 988
சேனலில் இருந்து விளக்கம்

안녕하세요, 4월16일의약속국민연대(4.16연대) 공지채널입니다.🎗
홈페이지 http://416act.net
회원가입 https://bit.ly/3ujZr6o

Ratings & Reviews

2.67

3 reviews

Reviews can be left only by registered users. All reviews are moderated by admins.

5 stars

1

4 stars

0

3 stars

0

2 stars

1

1 stars

1


சமீபத்திய செய்திகள் 7

2021-11-18 06:20:52
11월20일 토요일 예정된 <작은노랑영화관>을 취소합니다.

죄송합니다.

더 잘 준비해서 다음 기회에 찾아뵙겠습니다.
365 views03:20
திற / கருத்து
2021-11-17 06:00:27
진실여행 <세월호 엄마공방 작품체험>

세월호 엄마공방의 작품 을 체험해 보셨나요??

팔찌, 천연비누, 천연화장품, 자개공예 등을 배우고 만들면서 생명•안전•기억•미래에 대해 이야기를 나누어보아요

홍보영상 보기 :


진실여행 자세히 보기, 신청 : https://416true.net

함께 힘을 모아요! 진실여행!
468 views03:00
திற / கருத்து
2021-11-15 12:06:09
진상규명 이행 촉구 국민서명
온라인 집중행동의 날 !
다들 함께해주세요

11.16 진상규명 국민서명 <온라인 집중행동의 날>

내일 16일은 온라인 집중 행동의 날입니다.

(1) 내가 몇 번째로 서명했는지 인증샷을 SNS에 올려주세요
(2) SNS 댓글로 함께 서명할 3명을 지목/태그해주세요
(3) 서명 페이지에 응원의 한 마디를 남겨주세요
(4) 서명 페이지에 WHY? 세월호 Q&A가 있습니다. 읽고 SNS에 후기를 남겨 주세요

많은 공유 바랍니다!
링크 : https://416true.net/sign
1.5K viewsedited  09:06
திற / கருத்து
2021-11-12 11:58:40
세월호 민간 잠수사들의 이야기를 담은
다큐멘터리 <로그북 Log Book>

11월24일, 첫 상영회를 시작합니다.

복진오|다큐멘터리|복미디오|시네마뉴원|100분|전체관람가
출연 : 강유성, 황병주, 한재명, 백인탁 외

2014년 4월 16일

베테랑 잠수사 강유성
경력 30년의 잠수사 황병주
해병대 출신 한재명
부산 사나이 백인탁
수중 장비를 챙긴 이들은 바다로 향한다

전쟁터를 방불케하는 바지선
오직 ‘상승’과 ‘하강’ 소리만이 적막을 깨는 그 곳
잠수사들은 무너진 벽과 뒤엉킨 격실을 뚫고
마지막까지 희망의 실마리를 찾아 나서는데…

공동체 상영 및 상영 장소 문의 : 02-2285-0416(4.16연대)

자세히보기 http://416act.net/104539
318 views08:58
திற / கருத்து
2021-11-12 10:06:23
[안내] 16일의 편지
매달 16일, 4.16연대의 소식이 당신을 찾아갑니다.

-함께해요 (사업보고 및 안내)
-나와 닮은 사람 (회원 인터뷰)
-나누고 싶은 이야기 (단체, 지역소식)
-재정보고 (4.16연대 살림살이)

4.16연대에서 보낸 문자메시지를 확인해주세요
358 views07:06
திற / கருத்து
2021-11-11 07:32:36 [기사 공유] "스텔라데이지호 검사원 2심도 무죄라니" 실종자 가족 울분
전문 보기 http://omn.kr/1vyop

항소심 재판부(부산고등법원)는 10일, 스텔라데이지호의 선체 검사를 담당한 한국선급 검사원 A씨에 대한 선박안전법 위반 혐의 재판에서 검사의 항소를 기각하며 무죄를 선고했다.
스텔라데이지호는 선체 검사를 마친 지 수개월 만인 2017년 3월, 중국으로 운항하다가 원인도 모른 채 남대서양 해역에서 침몰했다. 이 사고로 22명이 실종됐다.

스텔라데이지호 대책위 허영주 공동대표는 "유일한 검사대행 업무 기관에서 검사한 배가 침몰해도 무죄 선고가 나오는 것을 보며 국가가 해야 할 일이 더 명확해졌다. 정부의 무책임으로 한국선급은 모든 구멍을 빠져나가고 있다. 이러면 제2의 스텔라데이지호, 세월호 같은 참사가 일어나지 않으리라는 보장을 누가 할 수 있나. 세월호 가족들은 8년째, 우리는 5년째 싸우고 있다. 좀 더 안전한 나라에서 살 수 있도록 생명과 안전을 더 정비해달라는 것이 우리의 요구다. 비록 참담한 결과가 나왔지만 싸움을 멈추지 않을 것이다. 스텔라데이지호 침몰 자체는 아직 기소조차 되지 않았다."
624 views04:32
திற / கருத்து
2021-11-08 11:02:53
[행사공지] 노란리본이 노란리본을 만나다 안내

* 일시 : 2021년 12월 18일(토) 오후 1시-5시
* 장소 : 4.16세월호참사가족협의회 앞마당(경기도 안산시 단원구 중앙대로 685)
* 활동
- 4.16공방과 함께하는 공방체험
- 다함께 노란리본 만들기
- 나의 노란리본 이야기 나누기
- '우리들의 궁금한 이야기' 묻고 답하기

* 신청링크 : https://forms.gle/eQ5dNHaFZxprayZf9
*문의: 070-4286-0253
※ 당일 코로나19 방역수칙을 철저히 준수하에 진행할 예정입니다.
605 views08:02
திற / கருத்து
2021-11-05 10:17:09
작은 노랑 영화관 "4.16연대 회원과 함께하는 시사회"

2021년 11월20일 토요일 오후4시

세월 Life Goes On
장민경| 2021| 다큐멘터리| 98분 | 한국

세월호 참사로 딸 예은을 잃은 유경근이 팟캐스트 녹음 스튜디오에 앉았다. 세월호 참사 전후로 존재했던 수많은 사회적 참사, 그 유족들과 만나기 위해서였다. 03년 대구 지하철 화재참사 故 한상임 님 어머니 황명애, 99년 씨랜드 화재참사 故 고가현, 나현 님 아버지 고석, 87년 故 이한열 님 어머니 배은심. 유족들은 저마다의 일상 속에서 '이후의 삶'을 들려준다. 유경근은 예은 없는 세월을 사는 법을 알아간다.
(2021년 제13회 DMZ국제다큐멘터리 영화제 상영작)

대화의시간
이야기 손님 : 장민경 감독, 유경근(예은 아빠)
진행 : 랑희 인권운동공간 활/ 4.16연대 운영위원

신청하기 : https://forms.gle/xnJaBLiiA9W3dC2q7

4.16연대 회원 시민 여러분의 많은 관심과 참여 부탁드립니다!

문의 : 02-2285-0416
659 views07:17
திற / கருத்து
2021-11-03 10:59:33
진실여행 "4.16합창단과 함께하는 치유콘서트"

세월호 아이들을 기억하는 현장은 물론이고, 위로받아야 할 사람들이 있는 곳이라면 어디든 찾아갑니다.

<노래를 불러서 네가 온다면> 북콘서트와 4.16합창단의 <합창 공연>이 아픔을 겪고있는 사람들 곁에 머물기 를 바랍니다.

홍보영상 보기 :


내용 자세히 보기, 신청하기 : https://416true.net/truth/2

함께 힘을 모아요! 진실여행!
367 views07:59
திற / கருத்து
2021-11-02 09:54:47
세월호참사 기억공간 이전설치 모금캠페인 완료

세월호참사 기억공간 모금캠페인에 참여해주신 시민 여려분, 감사합니다.

모금에 참여는 총 2021건, 총 모금액은 약 5,824만원입니다.

희생자를 잊지 않고 추모하기 위한 우리 모두의 자리였던 광화문 광장 세월호 기억공간이 미래 세대에도 계속 기억될 수 있도록 함께 해 주신 시민 여러분들께 머리 숙여 감사드립니다.
---------------------------------------------------------------------

세월호참사 기억공간 이전 설치 현황 및 이후 계획 안내

▷10월 19일(화) 문화재청 심의위원회 승인
▷11월 1일(월) 서울시의회 기억공간 관련 결의안 통과
▷11월 2일(화) 서울시의회 기억공간이 설치될 장소의 바닥 공사
▷11월 3일(수)~5일(목) 기억공간 틀 운반 및 설치
▷11월 둘째주 이후(추후공지) 기억물품 이전
678 views06:54
திற / கருத்து