Get Mystery Box with random crypto!

4.16연대🎗

டெலிகிராம் சேனலின் சின்னம் act416 — 4.16연대🎗 4
டெலிகிராம் சேனலின் சின்னம் act416 — 4.16연대🎗
சேனல் முகவரி: @act416
வகைகள்: அரசியல்
மொழி: தமிழ்
நாடு: அமைக்கப்படவில்லை
சந்தாதாரர்கள்: 988
சேனலில் இருந்து விளக்கம்

안녕하세요, 4월16일의약속국민연대(4.16연대) 공지채널입니다.🎗
홈페이지 http://416act.net
회원가입 https://bit.ly/3ujZr6o

Ratings & Reviews

2.67

3 reviews

Reviews can be left only by registered users. All reviews are moderated by admins.

5 stars

1

4 stars

0

3 stars

0

2 stars

1

1 stars

1


சமீபத்திய செய்திகள்

2022-09-02 08:24:37
[공유] 2022 추석 명절 세월호참사 가족, 시민 합동차례

세월호참사 이후 9번째 한가위입니다.
온 가족이 함께 모이는 명절, 세월호 피해자 가족들의 또 다른 가족이 되어 주세요.
다시 한 번 그날의 다짐을 기억해주세요.

일시: 2022년 9월 10일 (토) 오후 4시 16분
장소: 세월호 기억공간(서울시의회 본관 앞)
32 views05:24
திற / கருத்து
2022-09-01 07:12:54
전국의 활동 시민을 초대합니다 <노란리본이 노란리본을 만나다>

4.16세월호참사가족협의회 엄마, 아빠들과 4.16연대가 그동안 노란 리본으로 세월호참사를 기억하고 행동해 주신 시민들을 초대하여 서로 응원하고 힘 받는 자리를 마련했습니다.
화장품 공방, 매듭 공방, 꽃누르리 공방 체험과 꽃누르미 전시, 416공방 전시에 함께 하실 수 있습니다.

9월 17일(토) 오전 11시 (사)4.16세월호참사가족협의회로 오시면 됩니다.
주소는 경기도 안산시 단원구 중앙대로 685입니다.

자세히 보기 https://416act.campaignus.me/23/?idx=12742768&bmode=view
315 views04:12
திற / கருத்து
2022-08-29 08:24:12
[재판 방청 책임자 처벌]
해경지휘부 2심 재판, 국민들이 지켜보고 있다는 걸 보여주세요!

해경 지휘부는 지난 1심에서 업무상과실시차상 혐의 무죄를 선고받았습니다.
이토록 어처구니 없는 판결이 2심에서 반복되어선 안 됩니다.


- 일시 : 8월 30일 (화) ★오후 2시(오전에서 변경되었습니다★)
- 신청 : https://forms.gle/RSK5iZLsqDddSmxF6
- 장소 : 서울고등법원(서울법원종합청사 내) 서관 제 417호 법정
- 문의 : 02-2285-0416 (4.16연대 진상규명팀), 카카오톡채널 1:1 채팅 바로가기(클릭)
*재판 시간이 변경되어 재공지합니다.
456 viewsedited  05:24
திற / கருத்து
2022-08-29 06:51:51
생명존중과 안전사회 건설을 위한 4.16생명안전공원 문화제

"4.16생명안전공원은 세월호참사로 인해 얻은 사회적교훈을 미래세대에게 알리고 세월호참사의 진상규명의 새로운 장을 만들어 갈 생명존중과 안전사회 건설의 상징입니다."

세월호참사 10주기까지 차질없는 4.16생명안전공원 건립, 안산 시민과 더불어, 우리가 만드는 4.16생명안전공원 건립, 안산에서부터 생명 존중의 안전사회 건설을 목표로 4.16생명안전공원 문화제를 진행하였습니다.
사전행사로 안산시민들과 세월호참사 유가족이 직접 준비한 시민참여 행사와 기억과 약속의 길 걷기, 4.16생명안전공원 설명회 및 유가족 간담회를 진행하였습니다.
4시 16분 4.16생명안전공원 들꽃동산 위치에서 세월호참사 피해자와 500여명의 시민이 참여한 가운데 문화제를 진행하였습니다.

시민영상 보기사진 보기 https://photos.app.goo.gl/NYXTFifSyS4ghQJeA

소식 보기 https://416act.campaignus.me/27/?idx=12690924&bmode=view
418 views03:51
திற / கருத்து
2022-08-26 06:13:52
"세월호 기억공간 지키기' 1인 시위는 계속 진행중입니다!

세월호 기억공간 지키기 1인 시위 26일차인 8월 24일(수) 저녁 6시,
퇴근길 문화제와 함께 1인 시위가 진행되었습니다.

기억공간을 지나가는 시민분들은 발걸음을 멈추시고 <세월호참사 진상규명 촉구 국민서명>에 동참하시고, 기억하겠다는 다짐으로 노란 리본을 가방에 달기도 하셨습니다.

기억공간을 꼭 지켜내겠다는 다짐을 서로가 확인 하는 자리가 되었습니다.

<광화문침묵행동>, <마포세월공감>, <안산온마음센터>, <청일시>, <노란스카프>, <민주노총>에서 힘 모아 주셨습니다.

기억공간 지키기 사진보기 https://photos.app.goo.gl/YTvWKF9pSdo1HuX18

기억공간 지키기 자세히 보기
https://c11.kr/11si6
492 views03:13
திற / கருத்து
2022-08-25 13:00:01 [4.16생명안전공원 문화제] 시민이 원하고 함께 합니다!

4.16 생명안전공원이 세월호참사 10주기까지 차질없이 완공되길 바라는 시민들의 목소리를 담았습니다!

4.16생명안전공원은 세월호참사로 인해 얻은 사회적교훈을
미래세대에게 알리고 세월호참사의 진상규명의 새로운 장을 만들어 갈
생명존중과 안전사회 건설의 상징입니다.

2022년 8월 27일!
안산의 화랑유원지, 생명안전공원 부지에서 열리는
“4.16 생명안전공원 문화제”에 함께해요!


유튜브 보기:

537 views10:00
திற / கருத்து
2022-08-24 12:11:58 [Live] 4.16합창단과 함께하는 퇴근길 문화제 in 기억공간 - 세번째

오늘하루도 고생한 우리^^
따뜻한 위로가 함께하는 퇴근길 문화제로 하루를 마무리해요

2022년 8월 24일(수) 18:00
세월호 기억공간 앞(서울시의회 앞)
공연 : 평화의나무합창단, 여러모로합창단, 416합창단
Live 보러가기 : https://fb.watch/f5F24wS8oZ/

#기억공간
#REMEMBER20140416
#퇴근길문화제
#416연대
#416합창단
#평화의나무합창단
#여러모로합창단
#잊지않겠습니다
#세월호참사진상규명
447 views09:11
திற / கருத்து
2022-08-23 13:56:17
<내일 오후 6시입니다.>
세월호 기억공간 퇴근길 문화제!

세월호참사 성역없는 진상규명!
4.16합창단과 함께하는 퇴근길 문화제 in 기억공간 - 세번째

○ 일시 : 2022년 8월 24일(수) 18:00
○ 장소 : 세월호 기억공간 (서울시의회 앞 마당)
○ 공연 : 평화의 나무 합창단, 여러모로 합창단, 416합창단
527 views10:56
திற / கருத்து
2022-08-23 11:10:11
"세월호 기억공간 지키기' 1인 시위는 계속 진행중입니다!

기억공간 [기억과 빛] 한 켠에는
2014년 4월 16일,
충분히 구조 가능한 상황인 장면을 보며 '전원 구조 오보'에 안도한 국민들 그러나 '구할 수 있었는데도 구조조차 않은 결과'를 지켜본 국민들
들불처럼 번진 촛불, 진상규명과 책임자 처벌의 천만 서명과 천만 노란 리본의 물결
광화문 416광장에 기억 공간이 세워짐.

시민분들 중에는 피켓을 제작 1인 시위에 참가하기도 하십니다.
<4.16안산시민연대>, <4.16약속지킴이 도봉모임>, <전국대학민주동문회협의회>, <노란스카프>, <세월호를 기억하는 은평사람들의 모임>, <전교조>, <광화문 침묵행동> 함께 하셨습니다.
감사합니다.

기억공간 지키기 사진보기 https://photos.app.goo.gl/YTvWKF9pSdo1HuX18

기억공간 지키기 자세히 보기
https://c11.kr/11si6
478 views08:10
திற / கருத்து
2022-08-22 10:34:03 < 2022 진실여행 >

작년에 이어 올해도 진실여행을 시작합니다!
2014년 세월호참사 이후 8년동안 피해가족들이 진상규명 활동과 함께 마음을 돌보며 배우고 익힌 공방, 합창, 연극 등 문화예술을 매개로 마음을 나누려합니다.

특히 학교 등 청소년들이 있는 곳이나 마을 단위에서 많이 불러주시면 좋겠습니다. 시민 여러분과 만나고 싶습니다.

유튜브 보기 :


신청 및 자세히보기 : https://bit.ly/3AgfhDY
287 views07:34
திற / கருத்து